– نمی دونی چه سیستمی بخری که به کارت بیاد ؟

+ تدبیر کامپیوتر راهنماییت می کنه .

– کامپیوترت درست کار نمی کنه ؟

+ خب زنگ بزن تدبیر کامپیوتر.

– تو فکر ی نرم افزار حسابداری هستی ؟

+ تدبیر کامپیوتر ، نمایندگی فروش و پشتیبانی بهترین نرم افزار های حسابداریه.

صفر و یک کامپیوتر

با ” تدبیر کامپیوتر “